SRSS, o.p.s. zveřejňuje výzvu k podání nabídek….

 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek[1]

Název zakázky:

Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12159

Název zakázky: Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

  • Jméno: Bc. Lenka Tichavská
  • Telefon: +420736472168
  • E-mail: srssjesenik@email.cz

IČ zadavatele: 27847977

DIČ zadavatele: CZ27847977

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:

  • Jméno: Bc. Lenka Tichavská
  • Telefon: +420736472168
  • E-mail: srssjesenik@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2018 do 12:00 hodin

Místo pro podání nabídek:
Sídlo společnosti – Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování výzkumu v souladu s projektem:

a)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528

b)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530

c)        Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549

Zakázka je rozdělena na tři výše uvedené dílčí části (a,b,c,). Nabídku nelze podat samostatně na jednotlivé dílčí části.

Předmětem zakázky je zpracování kvalitativního výzkumu (možná komparace dat) potřebnosti sociálních služeb (potřeb uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, včetně analýzy finančních toků do sociálních služeb) s ohledem na pravidla Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020  a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.

Cílem zakázky je nashromáždit data pro:

a.        identifikaci potřebnosti sociálních služeb ke tvorbě cílů a opatření na SO ORP Prostějov (76 obcí včetně Prostějova), SO ORP  Litovel (20 obcí včetně Litovle) a SO ORP Mohelnice (14 obcí včetně Mohelnice)

b.        tvorbu návrhu Akčního plánu, jako základní sítě sociálních služeb na území SO ORP Prostějov, SO ORP Litovel a SO ORP Mohelnice.

Zpráva bude obsahovat sociotechnická doporučení, která poslouží jako základ ke tvorbě cílů a opatření do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a návrhu Akčního plánu pro:

a.        SO ORP Prostějov

b.        SO ORP Litovel

c.        SO ORP Mohelnice

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 553 719,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria nabídková cena, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

Stanovená předpokládaná hodnota dílčích nabídkových cen:

(1)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 239 669,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

(2)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 157 024,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

(3)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 157 024,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

a)     Prokázání základní způsobilosti:

– Čestným prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti viz příloha č. 4 výzvy k předložení nabídky,

b)    Prokázání profesní způsobilosti:

– Výpisem z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie), ne starší než 3 měsíce.

– Výpisem z živnostenského rejstříku či jiným dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie), ne starší než 3 měsíce.

c)     Prokázání technické kvalifikace:

– Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu minimálně dvou kvalitativních analýz (s ohledem na předmět veřejné zakázky), které uchazeč realizoval v posledních třech letech v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

– Uchazeč dále prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčením o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb v oblasti s ohledem na předmět veřejné zakázky. Minimální plnění – vysokoškolské vzdělání doložené získaným diplomem formou prosté kopie; profesním životopisem pracovníka podílejícího se / profesními životopisy pracovníků podílejících se na realizaci předmětu díla opatřené jejich podpisy.

Výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli předložena v písemné formě v listinné podobě v českém jazyce. V nabídce bude uvedena kontaktní osoba uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popř. statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázání nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky:

Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

NEOTEVÍRAT!!!

 

a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

Na obálce uchazeč rovněž uvede svou kontaktní adresu.

Nabídky je nutno doručit doporučeně na adresu:

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Na Stráni 297/22

790 01 Jeseník, Bukovice

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí a uchazeči se nevrací.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena v členění – cena bez DPH, hodnota DPH a cena celkem včetně DPH, která musí být vytvořena jako součet nabídkových cen za jednotlivé části předmětu plnění.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Uchazeč uvede:

·         Celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění

·         Nabídkovou cenu za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění zvlášť:

a)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528

b)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530

c)        Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením. Písemná nabídka musí být členěna do samostatných příloh v následujícím členění:Příloha č. 1 – Základní údaje k nabídceTato příloha musí obsahovat:vyplněný formulář „Krycí list nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace (obsahující název, adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce, telefonické a emailové spojení a cenu včetně DPH),doklady prokazující kvalifikaci uchazeče.Příloha č. 2 – Cenová nabídkaTato příloha musí obsahovat:celkovou rekapitulaci ceny s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH,rekapitulaci ceny za každou jednotlivou část předmětu plnění s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPHa)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528 b)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530 c)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549Příloha č. 3- návrh smlouvyTato příloha musí obsahovat:-rozsah a popis služeb – popis realizace obsahující minimálně stručný popis použitých metod-harmonogram plnění zakázky dle přílohy č. 5, která je součástí zadávací dokumentace Příloha č. 4 – čestné prohlášení – základní způsobilost

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru Smlouvy o poskytování služeb – příloha č. 3 výzvy k podání nabídky. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V takovém případě učiní dodavatel součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování dodavatele.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Poskytnuté služby budou dodavateli uhrazeny na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů, které je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po obdržení vyjádření zadavatele, že akceptuje realizovanou část služeb (jednotlivé průběžné zprávy a závěrečná zpráva). Akceptace bude dodavateli sdělena písemně prostřednictvím elektronické pošty. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne doručení zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Ostatní obchodní a platební podmínky včetně smluvních sankcí jsou součástí návrhu smlouvy.

Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit příp. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba.

Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

poptávkové řízení zrušit,
odmítnout veškeré předložené nabídky,
neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Příspěvek byl publikován v rubrice SRSS, o.p.s. Jeseník. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.