Ukončené/ realizované služby

 

SOCIÁLNÍ INTEGRACE NA JESENICKU

hlavicka

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory 4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Číslo výzvy 55
Název výzvy Výzva pro obce k předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Datum zahájení projektu 01.06.2011
Datum končení projektu 31.05.2015
Příjemce dotace Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník
Statutární zástupce příjemce Ing. Marie Fomiczewová
Kontaktní osoba Ing. Markéta Reinerová (marketa.reinerova@mujes.cz)
Rozpočet projektu 20 468 280,00 Kč (85% strukturální fondy, 15% státní rozpočet)
Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz). 
 
Realizační tým:

  • Koordinátor projektu – Ing. Markéta Reinerová, MěÚ Jeseník (marketa.reinerova@mujes.cz)
  • Ekonomický manažer projektu – Olga Tomášková, MěÚ Jeseník (olga.tomaskova@mujes.cz)
  • Administrátor projektu – Bc. Lenka Tichavská – SRSS, o.p.s. Jeseník, (srssjesenik@email.cz)
 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ A ZKVALITNĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

V OLOMOUCKÉM KRAJI

Číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM

Realizace: 1.5.2014-30.4.2015

SRSS, o.p.s. Jeseník získalo zakázku Olomouckého kraje k zabezpečení:

  • Metodické podpory na území Olomouckého kraje na obecní a krajské úrovni včetně zajištění, udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (dále jen KRKOS) v rozsahu 350 hodin
  • Akreditované vzdělávací kurzy 1x dvoudenní (16 výukových hodin) a 2x jednodenní (á 8 výukových hodin)
  • Tematické semináře – dle potřeb

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK (1)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

__________________________________________________________

Realizované služby/zakázky:

Poskytovatel dotace:          OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Realizátor projektu:            Olomoucký kraj

Projekt:                                 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Číslo projektu:                    CZ.1.04/3.1.00/05.00037

Veřejná zakázka:               Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Číslo zakázky:                    2010/03107/OIEP/DSM

Realizace zakázky:       26. 07/2010 – 31.01/2011

Rozpočet zakázky:       530 300,- Kč

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje s cílem přispět k řešení nerovnoměrného rozložení sociálních služeb na tomto území prostřednictvím metody komunitního plánování.

Hlavním cílem zakázky je sjednocovat metodické postupy tvorby plánů rozvoje sociálních služeb v lokalitách Olomouckého kraje tak, aby data z obecní úrovně byla porovnatelná a mohla sloužit jako relevantní podklad pro tvorbu plánu krajského.

Zakázka je členěna do tří základních oblastí podpory.

1)       Metodická podpora, supervize a konzultace ke střednědobému plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS).

Podpora je poskytována:

  1. v lokalitách Olomouckého kraje,
  2. na krajské úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.

2)       Vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), která je komunikační platformou mezi obecní a krajskou úrovní plánování rozvoje sociálních služeb, metodou KPSS.

3)       Vzdělávání v oblasti KPSS v lokalitách Olomouckého kraje je poskytováno pro:

  1. Již plánující lokality v Olomouckém kraji
  2. Pro tzv. bílá místa, tedy lokality, kde proces KPSS není realizován.

 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

realizuje od 4. 2. 2013 do února 2014
zakázku Olomouckého kraje

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Olomouckém kraji“

prostřednictvím individuálního projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061
financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Metodická podpora a supervize je určena pro:
1. Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován
2. Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit
3. Organizační strukturu střednědobého plánování na krajské úrovni

o Rozsah metodické podpory je 206 konzultačních hodin včetně vedení KRKOSu,
(Krajská koordinační skupina Olomouckého kraje sdružující koordinátory a zástupce obcí
a měst, která slouží jako komunikační platforma propojující obecní a krajskou úroveň
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování).

o Rozsah supervize je 228 konzultačních hodin po dobu realizace zakázky pro všechny
plánující lokality a pro střednědobé plánování na krajské úrovni. Frekvence a obsah
metodické podpory a supervize budou konkretizovány dle aktuálních potřeb plánujících
lokalit.

Tematické okruhy metodické podpory a supervize budou strukturovány dle potřeb a požadavků
lokalit a krajské úrovně plánování v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb a
Kritérii kvality plánování sociálních služeb. Oba dokumenty byly vytvořeny v rámci pilotního
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních
služeb“.

o Vzdělávací kurzy KPSS jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu
aktivně zapojeni či obcím či osobám, které do procesu mají zájem nově vstoupit.

Tematické vzdělávání bude organizováno dle potřeb plánujících lokalit, či lokalit do procesu nově
vstupujících. Časový interval vzdělávání bude nastaven na realizaci nejméně 1 vzdělávacího
bloku za půl roku. Celkem bude tematické vzdělávání účastníkům poskytnuto v rozsahu 4
vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, což je
16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin v průběhu realizace zakázky.

Veškeré aktivity SRSS, o.p.s. budou směrovány ke zkvalitnění procesů, posílení
lidských zdrojů, prokoordinování sociálních a návazných služeb, především však k
udržení potřebných stávajících služeb a zamezení jejich překrývání. Dále pak ke
sjednocování výstupů z KPSS obecní úrovně pro potřeby krajské úrovně
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.